Onze specialisten kijken steeds na of er geen sprake is van verjaring. Concreet betekent dit dat de rechtbank u moet vrijspreken ook al kan er geen ernstig verweer worden gevoerd.

De bepalingen over verjaringstermijnen in verkeerszaken zijn te vinden in de Wegverkeerswet, de Wegcode en de bijzondere wetgeving inzake verkeer. De gewone verkeersinbreuken verjaren door verloop van één jaar (art. 68 Wegverkeerswet).

Voor sommige inbreuken is de verjaringstermijn op 3 jaar gesteld. Het gaat om:

  • rijden zonder geldig rijbewijs (artikel 30 § 1 Wegverkeerswet)
  • rijden terwijl het rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken (artikel 30 § 3 Wegverkeerswet)
  • vluchtmisdrijf (artikel 33 Wegverkeerswet)
  • rijden onder invloed van alcohol, wanneer het alcoholpercentage hoger of gelijk is aan 0,8 promille (artikel 34 §2 Wegverkeerswet)
  • rijden in staat van dronkenschap (artikel 35 Wegverkeerswet)
  • rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden (drugs) (artikel 37bis § 1, 1° Wegverkeerswet)
  • rijden wanneer een rijverbod is opgelegd (artikel 37bis § 1, 4° tot 6°  Wegverkeerswet).